Ogólne warunki uczestnictwa w Campie/Warsztacie

 

 

 1. [Postanowienia ogólne]

 

 • Organizatorem Campu/Warsztu jest NINERINGS NIKODEM FINKE Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-480) przy ul. Podjazdowej 41, o numerze NIP: 7811931718, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000630987 (dalej także jako „9rings”).
 • Przed zawarciem Umowy o uczestnictwo w Campie/Warsztacie klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego dokumentu.
 • W przypadku złożenia zamówienia na Camp/Warsztat za pośrednictwem portalu www.9rings.pl klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu serwisu.
 • Celem Campu/Warsztatu jest propagowanie zdrowego trybu , poprawa kondycji fizycznej oraz zmiana nawyków żywieniowych klientów.
 • Wszystkie aktywności organizowane przez 9rings prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających wymagane uprawnienia i wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • Camp/Warsztat nie jest usługą turystyczną, a działalność nie podlega wymogom ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

 1. [Podstawowe informacje, warunki uczestnictwa]

 

 • 9rings organizuje Campy/Warsztaty w terminach i zgodnie z ofertą oraz programem podanymi na stronie 9rings.pl
 • 9rings zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie, umowie oraz niniejszym dokumencie.
 • Klient w trakcie trwania campu/warsztatu uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli 9rings.
 • Przed dokonaniem zapisu na Camp/Warsztat klient zobowiązany jest do zbadania swojego stanu zdrowia, a w szczególności ustalenia czy nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w programie zajęć.
 • Po zawarciu umowy, a przed uczestnictwem w zajęciach klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 • W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych klienta (kontuzje, choroby zakaźne, alergie itp.), instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odmówić klientowi prawa udziału w zajęciach.
 • 9rings nie odpowiada za kontuzje oraz za nieszczęśliwe wypadki klientów powstałe wskutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które klient powinien zbadać i ustalić u odpowiedniego specjalisty przed rozpoczęciem Campu/Warsztatu.
 • Obowiązkiem klienta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń lub stosowania odpowiedniej diety/zaleceń żywieniowych o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających ich wykonanie lub stosowanie.
 • 9ring jest stroną umowy ubezpieczenia OC. na sumę 10 000 zł.
 • W cenie campu/warsztatu nie zostało zawarte indywidualne ubezpieczenie każdego klienta. Klient ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na własny koszt dowolnym zakładzie ubezpieczeń.

 

 • [Zawarcie umowy i warunki płatności]

 

 • Zawarcie umowy następuje:
  1. w przypadku sprzedaży tradycyjnej (umowa w formie pisemnej) – z chwilą podpisania przez klienta i przedstawiciela 9rings umowy.
  2. w przypadku sprzedaży internetowej – z chwilą złożenia zamówienia przez klienta w sklepie 9rings.pl
 • Klient zobowiązuje się do dokonania wpłat w ustalonych przez 9rings terminach i wysokościach, nie później jednak niż 30 dni przed rozpoczęciem campu/warsztatu. W przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia campu/warsztatu wymagana jest jednorazowa wpłata pełnej ceny.
 • W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez klienta na rzecz 9rings, pełnej wpłaty z tytułu umowy, 9rings ma prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia klienta związanymi z tym kosztami.

 

 1. [Organizacja Campu/Warsztatu]

 

 • Czas i miejsce Campu/Warsztatu jest każdorazowo wskazane w ofercie przedstawionej przez 9rings.
 • Dojazd na Camp/Warsztat klient zapewnia sobie na własny koszt i ryzyko.
 • 9rings zastrzega sobie prawo do odwołania campu/warsztatu w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie trwania campu/warsztatu oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego harmonogramu dnia, wykonywania poleceń instruktorów dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń, stosowania diet/zaleceń żywieniowych oraz wszystkich innych regulacji podmiotów współpracujących z 9rings. Ponadto, Klient jest zobowiązany przestrzegać bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 9rings nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia wskazanych norm i poleceń.
 • W trakcie ćwiczeń fizycznych zabrania się spożywania posiłków oraz żucia gumy.
 • W trakcie trwania zajęć na sali mogą przebywać wyłącznie klienci biorący udział w poszczególnych ćwiczeniach. Obecność osób postronnych jest dozwolona wyłącznie za zgodą 9rings
 • Klienci podczas ćwiczeń fizycznych powinni posiadać odpowiedni strój sportowy przystosowany do warunków, w których odbywają się Zajęcia w postaci długich lub krótkich spodni treningowych, koszulki oraz obuwia na zmianę.
 • Klient pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie ma prawa udziału w zajęciach.
 • Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować 9rings o wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć.
 • W przypadku, gdy w trakcie trwania campu/warsztatu okaże się iż istotne informacje o stanie zdrowia klienta nie pozwalające mu na kontynuowanie udziału w campie/warsztacie zostały zatajone, 9rings ma prawdo do odstąpienia od umowy.
 • W razie uporczywego naruszania przez klienta ustalonego porządku campu/warsztatu, w szczególności w przypadku:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa innych klientów,
  2. naruszenia postanowień umowy i warunków uczestnictwa,

9rings może wypowiedzieć umowę z klientem w trybie natychmiastowym, co skutkować będzie usunięciem klienta z campu/warsztatu.

 • W sytuacji wskazanej w pkt 12 9rings nie jest zobowiązane do zwrotu ceny klientowi.
 • 9rings może utrwalać prowadzone zajęcia (nagrania audio/video, zdjęcia) w ramach campu/warsztatu oraz wizerunek klientów w nich uczestniczących, na co klient wyraża zgodę.
 • Autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiału audiowizualnego wytworzonego w warunkach wskazanych w pkt 14 powyżej należą do 9rings.
 • 9rings ma prawo rozporządzania materiałem wytworzonym na warunkach wskazanych w pkt 11) na potrzeby swojej działalności. W tym zakresie 9rings może wykorzystywać utwór na następujących polach eksploatacji:
  1. zamieszczanie (uploadowanie) utworu na portalach reklamowych (np. youtube.com), jak również przez nieograniczony czas nim się na tychże stronach posługiwać w celach o których mowa powyżej,
  2. utrwalanie utworu jakąkolwiek techniką,
  3. zwielokrotnianie utworu jakąkolwiek techniką do celów o których mowa w pkt 13 powyżej,
  4. wprowadzanie utworu do pamięci komputera w celu stworzenia materiałów reklamowych,
  5. modyfikowanie utworu dla potrzeb Usługodawcy w sposób jednakże nie odbiegający od celu i przeznaczenia stworzenia utworu,
  6. webcasting,
  7.  
  8. nadania przewodowego,
  9. nadania bezprzewodowego naziemnego i satelitarnego,
  10. wykorzystywania utworu w zakresie usługi video na żądanie.
 • Wraz z wyrażeniem na treść regulaminu klient rezygnuje z wszelkich roszczeń, w tym roszczeń finansowych wobec 9rings za utrwalenie i upublicznienie wyżej wymienionych materiałów.

 

 1. [ Odpowiedzialność 9rings ]

 

 • 9rings odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:
  1. działaniem lub zaniechaniem Klienta, lub
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć, lub
  3. siłą wyższą
 • Brak uczestnictwa klienta w campie/warsztacie lub wykorzystanie wyłącznie części oferowanych świadczeń z przyczyn leżących po jego stronie, nie zobowiązuje 9rings do zwrotu jakichkolwiek świadczeń na jego rzecz.
 • 9rings nie ponosi odpowiedzialności za mienie klientów w trakcie trwania campu/warsztatu.

 

 1. [ Postanowienia końcowe ]

 

 • Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będącymi konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na rzecz klientów będącymi konsumentami. Postanowienia regulaminu mniej korzystne dla klienta – konsumenta niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne.
 • W przypadku dokonywania zamówienia za pośrednictwem portalu 9rings treść regulaminu może zostać utrwalona przez klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony portalu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury dokonywania zamówienia, a także przesyłana Klientowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia.
 • W zakresie nieregulowanym w umowie i niniejszych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie:
  1. regulamin serwisu www.9rings.pl (w przypadku umów zawieranych za pośrednictwem portalu
  2. kodeks cywilny
  3. wszelkie normy prawa konsumenckiego w przypadku umowy zawartej z konsumentem.
 • Właściwy dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego

 

 • [ Przetwarzanie danych osobowych ]

 

 • Klient, będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez niego danych osobowych, w tym danych osobowych dotyczących jego zdrowia dla potrzeb realizacji umowy przez 9rings zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej także jako: „RODO”.
 • Administratorem danych osobowych jest 9rings.
 • Kontakt ws. danych osobowych możliwy jest z 9rings poprzez e-mail: kontakt@9rings.pl lub telefon +48 516 020 323
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy przez 9rings, dla której przetwarzanie wymaganych danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.
 • Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom, takim jak partnerzy, podwykonawcy, współpracownicy, wyłącznie celem realizacji Umowy.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Każdy, którego dane są przetwarzane ma prawo żądać od 9rings dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania przez nią, iż przetwarzanie to narusza RODO.
 • W oparciu o dane osobowe 9rings nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 9rings zapewnia prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki uczestnictwa w Campie/Warsztacie

 

 

 

…………………………………………………………………………..

podpis Klienta

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję pkt VII ogólnych warunków uczestnictwa w Campie/Warsztacie – dotyczący przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych przez 9rings

 

 

 

…………………………………………………………………………..

podpis Klienta

zamknij menu
×

Koszyk