REGULAMIN 9rings.pl

 

 1. [ Słowniczek]
 • Klient – podmiot, który:
  1. odwiedza Serwis, lub
  2. zamawia oferowane na nim Usługi, lub
  3. kupuje sprzedawane na nim Towary.
 • Konsument –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług w sposób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 • Platforma ODR -punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1).
 • Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Klienta strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła.
 • Portal lub Serwis – portal internetowy zlokalizowany pod adresem 9rings.pl oraz na jego podstronach.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania przez Klientów umów z Usługodawcą, w tym umów zawartych na odległość w przypadku Konsumentów oraz jednocześnie będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Trening on-line – oznacza Trening oferowany przez Usługodawcę.
 • Usługa – możliwość korzystania z dostępnych zasobów Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klientów oraz inne usługi oferowane przez Usługodawcę, w szczególności Treningi on-line oraz Warsztaty/Campy.
 • Usługodawca / Sprzedawca – NINERINGS NIKODEM FINKE Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-480) przy ul. Podjazdowej 41, o numerze NIP: 7811931718, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000630987, będący właścicielem Portalu.
 • Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

 

 1. [Postanowienia ogólne]
 • Ceny za Usługi oraz Towary podawane przez Usługodawcę na Portalu wyrażone są̨ w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Wszelkie terminy podane na Portalu liczone są zgodnie z tytułem V Księgi I Kodeksu cywilnego.
 • Klienci nie ponoszą opłat wyższych niż standardowe za komunikację z Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 • Usługodawca zapewnia Klientom poprawność działania Portalu, przy wykorzystaniu wskazanych niżej programów komputerowych:
  1. Internet Explorer wersja … lub nowsza,
  2. FireFox wersja 41 lub nowsza,
  3. Opera wersja 40 lub nowsza,
  4. Chrome wersja 53 lub nowsza,
  5. inne
 • Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, działaniami konserwacyjno – technologicznymi, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilności infrastruktury technicznej Klienta z Serwisem.
 • Usługodawca oświadcza, iż zapewnia Klientowi szybki i efektywny kontakt pod danymi teleadresowymi wskazanymi w Regulaminie.
 • Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronach internetowych 9rings.pl w tym również pobrać i zarchiwizować jego treść lub wydrukować go. Regulamin jest także udostępniany w toku procedury zakupu Towarów i zamówienia Usług.
 • Regulamin skierowany jest do Klientów będącymi Konsumentami, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu, za wyjątkiem pkt XI, XII i XIII Regulaminu, oraz wszystkich tych postanowień, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
 • Klienci mogą porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą wiadomości e-mail oraz drogą pisemną, przy czym zamówienia Klienci składają zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie.
 • Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

 

 • [Ochrona danych osobowych].

 

 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku z świadczonymi usługami drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.
 • Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Usługodawca

 

 1. [Świadczenie Usług]
 • Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają w szczególności na:
  1. udostępnianiu Klientom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, celem podnoszenia poprawy ich kondycji fizycznej oraz zmiany nawyków żywieniowych, (Treningi on-line),
  2. umożliwieniu Klientom uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Usługodawcę (Warsztat/Camp)
 • Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
 • Cennik usług i ich opis znajduje się w Serwisie.
 • W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody przedstawiciela ustawowego, na nabycie Usługi przez Klienta.
 • Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów jakie ponosi Klient. W przypadku usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp.
 • Zamawiając Usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 • Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia.
 • Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Klientom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.
 • Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług już nabytych.
 1. [Treningi on-line]
 • Treningi on – line są Usługą płatną.
 • Treningi on-line stanowią dobrowolną formę treningu umożliwiającą poprawę kondycji fizycznej oraz zmiany nawyków żywieniowych Klientów w zakresie podanym w opisie Treningu on-line.
 • Zamówienie Treningu on – line wymaga złożenia zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty.
 • Klient wybiera Trening on – line i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem w dacie nabycia tej Usługi.
 • Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy.
 • Na Trening on line składają się:

1x w tygodniu spersonalizowany filmik treningowy (2-3min)

1x w tygodniu konsultacja telefoniczna, fb, email

1x w tygodniu rozpiska treningowa dostosowana do Twoich potrzeb

 • Klient informuje Usługodawcę przed przystąpieniem do sporządzenia Treningu on-line o swoim stanie zdrowia, predyspozycjach fizycznych i innych ograniczeniach mających wpływ na wykonanie ćwiczeń oraz stosowanie diet lub zaleceń żywieniowych.
 • Klient zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera wyznaczonego przez Usługodawcę, dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń oraz stosowania diet lub zaleceń żywieniowych.
 • Usługodawca nie odpowiada za skutki niestosowania lub niewłaściwego stosowania poleceń trenera przez Klienta.

 

 

 1. [Warsztaty/Campy]
 • Warsztat/Camp jest Usługą płatną.
 • Zamówienie Warsztatu/Campu wymaga złożenia zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty.
 • Klient wybiera Warsztat/Camp i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem w dacie nabycia tej Usługi.
 • Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy.
 • Klient wybierając Warsztat/Camp każdorazowo akceptuje Ogólne warunki uczestnictwa w Campie/Warsztacie oraz program Capmu/Warsztatu dostępne na Portalu.

 

 • [Sprzedaż Towarów]
 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na Portalu.
 • Cennik Towarów i ich opis znajduje się w Serwisie.
 • W przypadku osób, które w dacie złożenia zamówienia nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody przedstawiciela ustawowego, na nabycie Towaru.
 • Zamawiając Towar, Klient potwierdza, że zapoznał się z jego opisem oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 • Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia.
 • Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Towarów, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Towarów już nabytych.

 

 • [Koszyk]
 • Celem jednoczesnego zakupu jednego lub większej ilości Treningów on-line lub Towarów Klient korzysta z Usługi koszyk.
 • Liczba i rodzaj Treningów on-line oraz Towarów załadowanych do koszyka może być modyfikowana przez Klienta przed złożeniem zamówienia i dokonania zapłaty.
 • Celem finalizacji zamówienia Klient zobowiązany jest podać:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. nazwę przedsiębiorstwa – firmę (w przypadku złożenia zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą),
  4. adres e-mail,
  5. telefon,
  6. kraj,
  7. adres zamieszkania.
 • Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu prawidłowego wykonania umowy przez Usługodawcę.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę Usług lub sprzedaży Towarów na rzecz Użytkownika.
 • Usługa koszyk jest bezpłatna.

 

 1. [Konto]
 2. Celem ułatwienia złożenia zamówień na Usługi i Towary oferowane przez Usługodawcę Klienci mogą skorzystać z Usługi konta.
 3. Rejestracja następuje poprzez:
  1. wypełnienie przez Użytkownika formularza dostępnego na podstronie Portalu i podanie następujących danych osobowych:
   1. imię
   2. nazwisko
 • nazwę Firmy (w przypadku złożenia zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 1. adres e-mail,
 2. telefon,
 3. kraj,
 • adres zamieszkania,
 • hasło.
 1. zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez w formularzu rejestracyjnym w celu wykonania umowy przez Usługodawcę
 2. aktywację profilu poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu utworzenia konta.
 2. Użytkownik może usunąć swoje konto z Portalu. W tym celu zobowiązany jest on skontaktowania się z Usługodawcą w sposób podany w Regulaminie.
 3. Usługa konta jest bezpłatna.

 

 1. [Sposoby płatności]
 • Świadczenie Treningu on-line przez Usługodawcę na rzecz Klienta oraz wysyłka Towaru możliwa jest po uiszczeniu zapłaty. Zapłata następuje w sposób wybrany przez Klienta, tj.:
  1. za pośrednictwem wskazanego operatora systemów płatności zintegrowanych lub
  2. poprzez bezpośredni przelew na konto Usługodawcy podane w Serwisie
 • Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy i zobowiązania się do świadczenia Usługi lub przeniesienie na Klienta własności rzeczy i wydanie mu Towaru przez Usługodawcę na adres email wskazany w toku złożenia zamówienia.
 • Wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 2 powyżej Klient otrzymuje formularz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 1. [Uprawnienia wynikające z rękojmi]
 • Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Usług i Towarów bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku ich wadliwości Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). innych obowiązujących przepisach prawa
 • Reklamacje składa się na adres Usługodawcy drogą za pomocą:
  1. poczty elektronicznej,
  2. telefonicznie,
  3. lub drogą pisemną
 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
 • Usługodawca nie udziela odrębnej gwarancji na oferowane Usługi i Towary jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 

 • [Prawo odstąpienia od umowy]
 • Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w poniższych ustępach, z zastrzeżeniem pkt 9.
 • Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu umożliwienia Konsumentowi korzystania z Usługi przez Usługodawcę lub otrzymania Towaru, a do zachowania terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, z zastrzeżeniem pkt 9.
 • Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu przesłanym przez Usługodawcę, lub jakiejkolwiek w innej formie zgodnej z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 • Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 • Mając na względzie charakter świadczonych Usług przez Usługodawcę i jednorazowość Treningu on-line, Klient, w przypadku chęci skorzystania z Treningu on-line przed upływem 14 dni rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy, na co wyraźnie wyraża zgodę przed rozpoczęciem korzystania z Treningu on-line.

 

 • [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]
 • Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji Klienta będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Klient będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą ą zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej. Mediacja ma charakter dobrowolny, a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 • Klient będący konsumentem ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej.
 • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient będący konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

 

 • [Postanowienia końcowe]

 

 • Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będącymi konsumentami wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na rzecz Klientów będącymi Konsumentami korzystających ze Serwisu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta – konsumenta niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne.
 • Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Portalu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury dokonywania zamówienia, a także przesyłana Klientowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Usługodawcę.
 • Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na Portalu.
 • Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Portalu, a Klient zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać z nową wersją Regulaminu.
 • O treści zmian niniejszego Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte.
 • Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą:
  1. listownie, na adres:  – ul. Podjazdowa 41, 60-480 Poznań
  2. mailowo – pod adresem kontakt@9rings.pl
 • Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.).

 

 1. [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

×

Koszyk